6.7. Analiza

6.7.1. Analiza I

Tabela 8. Program Analizujący I (zależności typu f(t))

NazwaProgram analizujący zmiany wartości parametrów w zadanym przedziale czasowym.
LokalizacjaProces warstwy użytkowej uruchamiany na komputerze centralnym, dostępny z poziomu użytkownika w lokalnej sieci Xterminali, a także zdalnie za pomocą łącza modemowego w oparciu o publiczną komutowaną sieć telefoniczną.
PrzeznaczenieSłuży do przeprowadzania analiz dotyczących zmian wartości parametrów w zadanym przedziale czasu przy użyciu metod statystycznych. Obliczany współczynnik nachylenia prostej aproksymującej wskazuje na intensywność zjawisk przebiegających w systemie (np. brudzenia się kotła). Dodatkowo wyświetlane są dwie informacje: współczynnik korelacji i liczba punktów pomiarowych. Współczynnik korelacji jest miernikiem jakości przybliżenia przebiegu zmian funkcji dp(t) przez prostą - im większa jest jego wartość, tym dokładniejsze jest przybliżenie. Użytkownik ma możliwość określania przedziałów dopuszczalnych wartości parametrów mających pośredni wpływ na badane wartości, dzięki czemu zwiększa się dokładność obliczeń. Otrzymane wykresy mogą być w razie potrzeby powiększane lub zmniejszane.
WizualizacjaProgram komunikuje się z użytkownikiem w środowisku graficznym. Obsługa programu odbywa się w przeważającym stopniu za pomocą myszy. Rysunek przedstawia widok głównego okna programu wraz z opisem elementów interfejsu graficznego.
WersjeProgram analizujący stopień zabrudzenia kotłów po stronie wodnej. Program ten jest narzędziem pozwalającym na ocenę szybkości narastania zabrudzenia kotła po stronie wodnej na podstawie danych dotyczących wybranego kotła w dowolnym okresie czasu. Analizowane są wartości spadku ciśnienia na kotle; wyliczany współczynnik nachylenia prostej (wyrażony w kPa/miesiąc) ma tym większą wartość, im szybciej postępuje proces narastania zabrudzenia. Użytkownik może określić trzy różne przedziały wartości przepływów, dla których będzie przeprowadzona analiza. Jedną z funkcji programu jest ponadto automatyczne wyznaczanie współczynnika nachylenia prostej dla różnych przedziałów wartości przepływów.
Program analizujący stopień zabrudzenia kotłów po stronie spalin. Program ten jest narzędziem pozwalającym na ocenę szybkości narastania zabrudzenia kotła po stronie spalin (oddzielnie dla lewej i prawej strony kotła w przypadku kotłów dwurusztowych) na podstawie danych dotyczących wybranego kotła w dowolnym okresie czasu. Analizowana jest temperatura spalin; wyliczany współczynnik nachylenia prostej (wyrażony w °C/miesiąc) jest miernikiem szybkości procesu narastania zabrudzenia. Użytkownik ma również możliwość określania przedziałów dopuszczalnych wartości dla takich parametrów pomocniczych, jak np. wydajność kotła czy temperatura wody wejściowej w rurach. Za pomocą tego programu można również oceniać szybkość brudzenia się podgrzewacza poprzez analizę zmian spadku temperatury spalin na podgrzewaczu.
Inne - na zamówienie dla dowolnych parametrów rejestrowanych w bazie danych.

6.7.2. Analiza II

Tabela 9. Program Analizujący II (zależności typu y(x))

NazwaProgram analizujący zmiany zależności parametrów w zadanym przedziale czasowym.
LokalizacjaProces warstwy użytkowej uruchamiany na komputerze centralnym, dostępny z poziomu użytkownika w lokalnej sieci Xterminali, a także zdalnie za pomocą łącza modemowego w oparciu o publiczną komutowaną sieć telefoniczną.
PrzeznaczenieSłuży do przeprowadzania analiz dotyczących zmian zależności parametrów w zadanym przedziale czasu przy użyciu metod statystycznych. Obliczany współczynnik nachylenia prostej aproksymującej jest miernikiem przebiegania zjawisk przebiegających w systemie (np. wzrostu lub spadku sprawności kotła w zależności od prędkości posuwu rusztu lub stosunku powietrze/węgiel). Dodatkowo wyświetlane są dwie informacje: współczynnik korelacji i liczba punktów pomiarowych. Współczynnik korelacji jest miernikiem jakości przybliżenia przebiegu zmian funkcji y(x) przez prostą - im większa jest jego wartość, tym dokładniejsze jest przybliżenie. Użytkownik ma możliwość określania przedziałów dopuszczalnych wartości parametrów mających pośredni wpływ na badane wartości, dzięki czemu zwiększa się dokładność obliczeń. Otrzymane wykresy mogą być w razie potrzeby powiększane lub zmniejszane.
WizualizacjaProgram komunikuje się z użytkownikiem w środowisku graficznym. Obsługa programu odbywa się w przeważającym stopniu za pomocą myszy. Rysunki przedstawiają widok głównego okna programu wraz z opisem elementów interfejsu graficznego.
WersjeProgram analizujący zależność sprawności kotła od prędkości posuwu rusztu. Program ten jest narzędziem pozwalającym na ocenę zależności sprawności kotła od prędkości posuwu rusztu. Wyliczany współczynnik nachylenia prostej (wyrażony w %/m/h) wskazuje, czy dla określonego przedziału wydajności i stosunku powietrze/węgiel zwiększanie prędkości posuwu rusztu podnosi, czy obniża sprawność kotła. Jedną z funkcji programu jest ponadto automatyczne wyznaczanie współczynnika nachylenia prostej dla różnych przedziałów wartości wydajności lub stosunku powietrze / węgiel.
Program analizujący zależność sprawności kotła od stosunku powietrze / węgiel. Program ten jest narzędziem pozwalającym na ocenę zależności sprawności kotła od stosunku powietrze / węgiel. Wyliczany współczynnik nachylenia prostej (wyrażony w %/%) wskazuje, czy dla określonego przedziału wydajności i prędkości posuwu rusztu zwiększanie stosunku powietrze / węgiel podnosi, czy obniża sprawność kotła. Jedną z funkcji programu jest ponadto automatyczne wyznaczanie współczynnika nachylenia prostej dla różnych przedziałów wartości wydajności lub prędkości posuwu rusztu.
Inne - na zamówienie dla dowolnych parametrów rejestrowanych w bazie danych.