5.5.4. Szablony parametrów definiowalnych

Szablony są mechanizmem pozwalającym na tworzenie parametrów definiowalnych na podstawie pozostałych obecnych w konfiguracji parametrów. Zarówno ilość parametrów jak i ich atrybuty mogą być zależne od danych obecnych w konfiguracji.

Szablony mogą być obecne w elemencie ipk:drawdefinable i są przetwarzane równolegle z kopiowaniem pozostałych parametrów definiowalnych, a więc po wszelkich innych przekształceniach na konfiguracji. Istotna jest kolejność wstawienia szablonu do parametrów definiowalnych - szablon ma dostęp do parametrów zdefiniowanych przed nim (także za pomocą innych szablonów), natomiast parametry zdefiniowane po nim mogą korzystać z parametrów powstałych w wyniku działania szablonu.

Szablon definiujemy przez element template o dwóch atrybutach:

W elemencie template może być umieszczonych dowolna ilość elementów variable, które określają zmienne pomocnicze, używane do tworzenia parametrów wynikowych. Zmienne są globalne w całym dokumencie, mogą być wielokrotnie przedefiniowywane, za niezainicjowane zmienne podstawiane są puste napisy. Odwołania do zmiennych mogą występować w określonych, wymienionych w dokumentacji miejscach i mają postać \n, gdzie n jest numerycznym identyfikatorem zmiennej (od 0 do 9). Element variable może mieć następujące atrybuty:

Zawartość elementu variable jeżeli nie jest pusta, traktowana jest jako wyrażenie regularne dokonujące podstawień na wartości zmiennej otrzymanej na podstawie atrybutu xpath. Sposób interpretacji wyrażenia i dokonywania podstawień jest identyczny, jak dla pozostałych elementów konfiguracji zagregowanej.

Wszystkie pozostałe elementy wchodzące w skład elementu template i nie pochodzące z przestrzeni nazw aggr są rekurencyjnie kopiowane do dokumentu wyjściowego. Na zawartości atrybutów i elementów dokonywane jest podstawienie zdefiniowanych wcześniej zmiennych za napisy postaci \n gdzie n odpowiada identyfikatorowi zmiennej, której wartość chcemy podstawić.

Notatka: W dokumencie mogą więc występować odwołania typu na przykład \1. Napis taki, zależnie od miejsca wystąpienia, może oznaczać odwołanie do zmiennej pomocniczej, albo podstawienie za fragment wyrażenia regularnego.

Pomocą w zrozumieniu działania mechanizmu może być następujący przykład. Załóżmy, że w konfiguracji zagregowanej (po zastosowaniu wcześniejszych przekształceń) mamy zestaw parametrów opisujących energię dostarczoną przez węzły cieplne, w MWh. Parametry te mają postać:

<ipk:param name="Węzły:[nazwa węzła]:energia sumaryczna" short_name="Esum"
  draw_name="Energia sumaryczna" unit="MWh" base_ind="auto" prec="2">
 <ipk:draw title="Węzeł [nazwa węzła]" min="0" max="2"/>
</ipk:param>
Chcemy dodać do konfiguracji parametry podające tą samą wielkość (energia z węzła) ale w GJ, a także parametr sumujący wszystkie te wartości. Możemy tego dokonać za pomocą następujących dwóch szablonów:
<ipk:drawdefinable>
  <template xpath="//ipk:param[starts-with(@name, '{chrw}') and
  ( contains(@name, ':Licznik energii CO') or
   ( contains(@name,':Licznik energii CO'))
  ) and not (
   contains(@name, 'Licznik energii CO ') or
   contains(@name, 'CO+CWU')
  )]"
   name="Energia z węzłów - przeliczanie GJ na MWh">
   <variable id="0" xpath="string(./@name)"/>
   <variable id="1" xpath="string(./@name)">s#^.*$#\0 GJ#</variable>
   <variable id="2" xpath="string(./ipk:draw/@title)"/>
   <variable id="9" xpath="'\9 (\1) 0 N +'"/>
   <ipk:param name="\1" short_name="Esum" draw_name="Energia sumaryczna MWh"
    unit="GJ" prec="2">
    <ipk:define type="DRAWDEFINABLE" formula="(\0) 0 N 3600 / "/>
    <ipk:draw title="\0" min="0" max="7200"/>
   </ipk:param>
  </template>
  <template xpath="//ipk:drawdefinable" name="Energia z węzłów - suma MWh">
   <ipk:param name="Węzły:Definiowalne:suma energii z węzłów"
    short_name="ESum" draw_name="Sumaryczna energia z węzłów"
    unit="GJ" prec="2">
    <ipk:define type="DRAWDEFINABLE" formula="0 \9"/>
    <ipk:draw title="Węzły - wielkości sumaryczne" min="0" max="20000"/>
   </ipk:param>
  </template>
 </ipk:drawdefinable>
Pierwszy szablon wybiera interesujące nas parametry (przykład jest rzeczywisty, więc zawiera kilka obejść dla błędów literowych, takich jak podwójne spacje w nazwach parametrów). Zmienna \0 zawiera nazwę parametru, zmienna \1 nazwę parametru po przekształceniu wyrażeniem regularnym (efekt dodania napisu "GJ" na końcu można oczywiście osiągnąć prościej, nie korzystając z wyrażeń regularnych). Interesująca jest natomiast zmienna \9, która tworzy rekurencyjnie formułę zawierającą sumę wszystkich parametrów. Jest ona potem wykorzystywana do utworzenia parametru sumującego wszystkie poprzednie.