5.3.3. Konwersja konfiguracji SZARP 2.1 na IPK.

Programem służącym do konwersji konfiguracji z formatu SZARP 2.1 na IPK jest program szarp2ipk, znajdujący się w dystrybucji SZARP'a. Opis korzystania z programu można uzyskać uruchamiając go z opcjami '-h' lub '--help'. W szczególności program może przyjmować do dwóch parametrów - katalog w którym ma szukać plików konfiguracyjnych SZARP 2.1 oraz ewentualnie także plik wyjściowy. Domyślnie przyjmowany jest odpowiednio katalog bieżący i plik params.xml w katalogu bieżącym. Tak więc w najprostszym przypadku należy zmienić katalog na katalog z konfiguracją i wywołać program bez parametrów - powstanie plik params.xml zawierający skonwertowaną konfigurację.

Program wypisuje na standardowe wyjście błędów komunikaty o napotkanych błędach i ostrzeżenia. Część z nich może dotyczyć nieobecności pewnych plików (co niekoniecznie musi oznaczać błąd - np. plik sender.cfg nie musi istnieć we wszystkich konfiguracjach).

Często zdarza się, że konfiguracja, która jest poprawna z punktu widzenia SZARP 2.1 powoduje błędy przy próbie konwersji na IPK. Można wyróżnić kilka podstawowych rodzajów błędów:

Wynika to ze struktury IPK, ale warto może w tym miejscu przypomnieć, że używane w SZARP 2.1 indeksy IPC w IPK nie są nigdzie bezpośrednio obecne, ale wynikają one z kolejności parametrów. (Biblioteka IPK pozwala na znalezienie parametru korzystając z jego numeru IPC, oraz obliczenie numeru IPC dla parametru - dla zachowanie kompatybilności wstecz.)

Wygenerowany przez program plik wyjściowy jest w kodowaniu ISO-8859-2. Jeżeli SZARP był skompilowany z użyciem starszej wersji biblioteki libxml2 może się zdarzyć, że polskie znaki diakrytyczne będą podane za pomocą encji z kodami tych znaków. Aby uzyskać polskie znaki w "normalnym" zapisie, można przepuścić wygenerowany plik przez program xmllint:

# xmllint params.xml > params2.xml
Zobacz też Sekcja 5.3.2.

Uwaga! Zaleca się uruchomienie programu szarp2ipk tylko raz, przy pierwszej konwersji konfiguracji na IPK a następnie dokonywanie wszelkich modyfikacji na pliku IPK. Jest to konieczne np. dla obsługi nowego formatu bazy SZARP'a czy użycia dodatkowych opcji do demonów linii.

Program szarp2ipk nie wykonuje konwersji plików konfiguracyjnych programu analiza (analiza.cfg). Zadaniem tym zajmuje się narzędzie analiza2ipk. Analiza2ipk dołącza do istniejącego pliku IPK konfigurację programu analiza. Program analiza2ipk operuje bezpośrednio na dokumencie XML, co powoduje, że program nie modyfikuje oraz nie traci dodatkowych informacji np. komentarzy. Opis opcji programu można uzyskać uruchamiając go z opcją -h lub --help. Do istotniejszych parametrów przyjmowanych przez program należy nazwa katalogu z konfiguracją (katalog musi zawierać pliki: params.xml, analiza.cfg, PTT.act) oraz nazwa pliku docelowego. Gdy katalog z konfiguracją nie został podany program będzie szukał w/w plików w katalogu bieżącym. Domyślną nazwą pliku docelowego jest params.xml. Gdy plik o takiej samej nazwie jak nazwa pliku docelowego istnieje program odmówi jego nadpisania. Można usunąć to ograniczenie uruchamiając program z przełącznikiem -f lub --force. Uruchomienie programu w katalogu z konfiguracją z podaną jedynie opcją -f lub --force spowoduje nadpisanie istniejącego pliku params.xml.