4.1.6. Zmienne

W pliku konfiguracyjnym we wszystkich stałych tekstowych, nazwach sekcji i parametrów oraz zawartościach parametrów mogą występować wyrażenia postaci $nazwa$. Są one zastępowane aktualną wartością zmiennej o nazwie nazwa.

Zmiennym można przypisywać wartości w następujący sposób:

$nazwa$ := wartość
gdzie wartość jest albo stałą tekstową albo wywołaniem funkcji. Następujący fragment:
$command$ := "hostname -s"
$prefix$ := exec("$command$")
:Motif_$prefix$
na komputerze o nazwie leg1 spowoduje powstanie sekcji o nazwie Motif_leg1.

Jeżeli zmiennej nie nadamy wartości początkowej, będzie ona zastępowana pustym tekstem. Zmienne nie mogą występować w parametrach dyrektywy $include.

Zmienne można deklarować w linii komend za pomocą argumentu:

-D<nazwa>=<wartość>
Wymaga to odpowiedniej inicjalizacji biblioteki libpar w programie (zobacz Sekcja 4.2.1).

Poza tym biblioteka automatycznie udostępnia zmienne o nazwach argc, argv0, argv1 itd., których wartością są odpowiednio ilość parametrów przekazanych do programu i kolejne parametry, począwszy od nazwy programu. Zmienne te nie uwzględniają argumentów programu służących do inicjalizacji wartości zmiennych libpar.