5.3.9. Program Edytor IPK

Program ipkedit ułatwia najbardziej żmudne prace przy edycji konfiguracji SZARP w formacie IPK. Pozwala na zmianę kolejności parametrów w raportach, a także zestawów wykresów i kolejności wykresów w ramach zestawów. Pozwala także na edycję zakresów osi wykresów i ich kolorów.

Program nie wykorzystuje biblioteki IPK, ale operuje bezpośrednio na danych XML, modyfikując jedynie wybrane atrybuty odpowiednich elementów. Nie usuwa więc żadnych dodatkowych informacji z konfiguracji, takich jak np. elementy z innych przestrzeni nazw czy komentarze.

ipkedit jest aplikacją graficzną, korzystającą z biblioteki wxWindows. Interfejs programu jest bardzo prosty. Udostępnia podstawowe operacje plikowe oraz możliwość zmiany kolejności zestawów, wykresów i raportów oraz prosty edytor właściwości wykresów.

Centralną część okna programu zajmują dwie zakładki, zawierające zgodnie z nazwami odpowiednio listę raportów i ich elementów, oraz listę okien i wykresów. Większość funkcji programu dostępna jest z umieszczonego na górze okna paska ikon. Są to odpowiednio:

Wszystkie powyżej opisane funkcje dotyczące operacji na plikach mają swoje odpowiedniki w menu Plik, oraz towarzyszące pozycjom menu skróty klawiszowe. Dodatkowo w menu jest dostępna funkcja 'Zapisz jako', pozwalające zapisać plik pod zmienioną nazwą.

Dodatkowo po wyświetleniu listy wykresów w zestawie i dwukrotnym kliknięciu wykresu (lub naciśnięciu Enter) otwiera się okienko pozwalające na zmianę zakresów osi oraz koloru dla wykresów. Wybranie koloru "automatycznego" powoduje przydzielenie pierwszego wolnego koloru na podstawie kolejności wykresów. Tak przydzielone kolory zaznaczone są na liście wykresów przez szarą obwódkę wokół kwadratu z kolorem.

W menu Edycja poza poleceniami do przesuwania obiektów w górę i w dół listy znajduje nie dodatkowe polecenie Wyczyść atrybuty. Usuwa ono z całego pliku wszystkie atrybuty order i prior wykresów i raportów. Po wydaniu polecenia kolejność obiektów jest zależna od kolejności wystąpienia w konfiguracji IPK.

Rysunek 5-1. Przykładowy wygląd okna programu

Jeżeli dana operacja (np. otwarcie pliku) może spowodować utratę wprowadzonych zmian, program wyświetla okienko pozwalające na zapisanie lub zignorowanie zmian, oraz na rezygnację z wykonywanej operacji.