13.3.2. Dostęp do zasobów serwera paramd

Paramd udostępnia informacje o parametrach pogrupowanych według ich hierarchicznej nazwy lub raportów, w których są umieszczone. Jak uzyskać informacje o parametrach opisuje rozdział Sekcja 13.3.2.1. Natomiast funkcje związane z raportami (wykorzystywane głównie przez program raporter3) opisane są w Sekcja 13.3.2.2.

13.3.2.1. Dostęp do informacji o parametrach

Przechowywana przez program informacja o parametrach ma postać drzewa. Dostęp do niego uzyskuje się przez specyfikowanie ścieżki dostępu podobnie jak do zasobów WWW. Dokładne informacje o postaci ścieżki (lokatora - URI) znajdują się niżej. Lokator musi być zakodowany w UTF-8, przy czym obsługiwane jest kodowanie za pomocą sekwencji %kod. Są one obowiązkowe np. dla spacji. Alternatywnie, w lokatorze można używać zamiast polskich liter ich angielskich odpowiedników, a zamiast spacji i ukośnika występującego w nazwie parametru znaku podkreślenia (szczegóły w następnym rozdziale). Dokumenty serwowane są z nagłówkiem "Expires:" zgodnym z częstotliwością odświeżania wartości parametrów.

Dostęp do informacji udostępnianych przez serwer wymaga podania, np. w oknie przeglądarki internetowej, odpowiedniego adresu zasobu. Adres ten ma postać:

protokół://adres_serwera:port/ścieżka?opcje

Protokół może przyjmować wartość http dla połączeń zwykłych, lub https dla szyfrowanych (o ile ich obsługa została włączona w konfiguracji serwera).

Adres serwera specyfikuje adres internetowy komputera, na którym działa program.

Port (po dwukropku) jest numerem portu, podanym w pliku konfiguracyjnym programu.

Ścieżka jest to ścieżka dostępu do żądanego zasobu. Może być pusta, co oznacza dostęp do korzenia drzewa parametrów. Jeśli jest niepusta, to zawiera listę kolejnych węzłów drzewa, począwszy od korzenia, oddzielonych ukośnikami. Przykład:

http://localhost:8081/Kocioł 1/Sterownik/temperatura zadana

Ścieżka w tej postaci zostanie poprawnie zinterpretowana tylko jeśli przeglądarka potrafi odpowiednio zakodować występujące w niej polskie litery i spacje. To także jednak nie wystarczy, jeżeli w nazwie węzła znajdzie się np. ukośnik. W związku z tym polskie litery można zastąpić ich angielskimi odpowiednikami (zamiast "ą" - a, "Ą" - "A", "ń" - "n", "ż" i "ź" - "z" itp.). Zamiast spacji i ukośnika w nazwie parametru można stosować znak podkreślenia. Tak więc cała ścieżka zapisana w ten sposób może wyglądać tak

http://localhost:8081/Kociol_1/Sterownik/temperatura_zadana

Węzły takie jak np. "Kocioł 1" są rodzajem katalogów, zawierają tylko inne węzły. Natomiast węzeł "temperatura zadana" odpowiada parametrowi. Każdy parametr posiada atrybuty, dostęp do nich jest możliwy przez dodanie na końcu ścieżki znaku "@" i nazwy atrybutu. Na przykład:

http://localhost:8081/Kociol_1/Sterownik/temperatura_zadana@value

Dostępne są następujące atrybuty:

Po znaku zapytania można podać opcje do zapytania. Opcje mają postać "nazwa=wartość" i są oddzielane od siebie znakiem "&". Na przykład:

http://localhost:8081/Kociol_1/Sterownik?_opcja1=wart1&_opcja2=wart2

Obecnie dostępna jest jedna opcja o nazwie "output". Określa ona, co ma pojawić się na wyjściu serwera (zostać wysłane do przeglądarki). Może ona przyjmować następujące wartości:

Jeżeli podana ścieżka zawiera nazwę atrybutu, to wartość opcji "output" nie może być równa "html" - jeśli jest różna od "xml", to traktowana jest jak "text". Wysyłany jest dokument XML zawierający węzeł z wartością atrybutu parametru w kodowaniu UTF-8.

Wszystkie generowane dokumenty XML zgodne są z DTD, które można znaleźć w pliku params.dtd.

13.3.2.2. Dostęp do informacji o raportach

Paramd udostępnia informacje o parametrach umieszczonych w raportach w sposób analogiczny do opisanego w rozdziale Sekcja 13.3.2.1. Dodatkowe funkcjonalności są realizowane za pośrednictwem odpowiednio przygotowanej ścieżki dostępu do zasobu zasobu (URI). Paramd obsługuje następujące ścieżki: