4.1.2. Sekcje

Sekcje oznacza się przez podanie nazwy sekcji poprzedzonej znakiem : (dwukropka) - przy czym dwukropek musi być pierwszym znakiem w linii, a między nim a nazwą sekcji nie może być żadnych znaków. Nazwa sekcji może zawierać znaki alfanumeryczne i podkreślenie. Sekcje o tej samej nazwie można deklarować wielokrotnie - będą one logicznie sklejane w jedną. Na początku pliku rozpoczyna się sekcja globalna - obowiązująca do napotkania początku innej sekcji. Sekcję globalną można także bezpośrednio zadeklarować przez podanie nazwy sekcji global (w tym i tylko w tym przypadku wielkość liter nie ma znaczenia).

# Teraz mamy sekcję globalną

:sekcja1

# A teraz sekcję o nazwie 'sekcja 1'

:global

# A teraz znowu sekcję globalną.