8.5. Import danych do bazy - program szbwriter

Program szbwriter jest aplikacją umożliwiającą wydajne importowanie do bazy w formacie SzarpBase danych z innego źródła. Umożliwia:

Program został wykorzystany do realizacji importu do SZARP'a danych z regulatorów węzłów obsługiwanych przez system InTouch lub Mikrob PRO-2000 (zobacz Rozdział 10).

8.5.1. Konfiguracja programu

Program korzysta z biblioteki libpar (Rozdział 4). Wymaga czytanych z sekcji meaner3 lub globalnej parametrów datadir, IPK i czytanych z sekcji szbwriter opcjonalnych log oraz log_level. Opis znaczenia tych parametrów znajduje się w rozdziale Sekcja 9.1. Można oczywiście podawać także w linii komend parametry inicjalizujące zmienne libpar, takie jak -Dprefix=xxx.

Program korzysta z opcjonalnego parametru double_match, czytanego z sekcji szbwriter. Parametr ten ma postać wzorca powłoki (shell pattern) opisującego nazwy parametrów, które mają być zapisywane w dwóch słowach (4 bajty). Przykładowo, dla węzłów Samson, parametr będzie miał zwykle postać:

:szbwriter
double_match=@(*-energia|*-objetosc)
Więcej informacji o wzorcach powłoki można uzyskać wydając komendę info fnmatch.

W tej samej sekcji pliku szarp.cfg może się znajdować parametr fill_how_many. Jego wartością jest liczba, określająca ile ewentualnych pustych próbek należy przy zapisie zastąpić aktualnie zapisywaną wartością. Przydatny jest do likwidowania 'dziur w wykresach', występujących w sytuacji gdy przerwy między danymi wejściowymi wynoszą więcej niż 10 minut. Domyślna wartość parametru to 0. Oprócz wypełniania 10 minutowych luk, uzupełniane są również odpowiadające im 10 sekundowe próbki. Można wyłączyć zapisywanie 10 sekundowych próbek, uruchamiając program z parametrem -p.

W linii komend można podać jeden, opcjonalny, parametr - nazwę konfiguracji. Wykorzystywany jest on tylko, jeżeli konfiguracja opisana parametrem IPK nie istnieje i będzie tworzona od nowa.

Dodatkowe opcje programu to -n, wymuszająca dodanie nowo napotkanych parmaterów do konfiguracji i zapis tak zmodyfikowanej konfiguracji do pliku params.xml, oraz -p, wyłączająca zapisywanie obok zwykłych próbek 10-minutowych także próbek 10-sekundowych (o ile są skonfigurowane w pliku szarp.cfg).

Listę opcji i sposób konfiguracji programu można wyświetlić uruchamiając program z opcją --help.