13.4.3. Uruchomienie przykładowego schematu

Rozpoczniemy od uruchomienia przykładowego schematu. Znajduje się on w pliku termometr.isl, który możemy znaleźć albo w źródłach SZARP, albo w zainstalowanym pakiecie, w podkatalogu isl/examples/isl/new.

Plik kopiujemy do katalogu /opt/szarp/prefix/config/isl. Upewniamy się, że w pliku jest umieszczone odpowiednie odniesienie do parametru SZARP. W tym celu otwieramy plik w dowolnym edytorze tekstowym (najlepiej wyposażonym w podświetlanie składni) i szukamy ciągu znaków isl:href (o jego dokładnym znaczeniu dowiemy się później). Cała znaleziona linia powinna mieć postać:

isl:uri="http://localhost:8081/Siec/Sterownik/temperatura_zewnetrzna@value"
Możemy zaznaczyć ten link (to co jest w środku cudzysłowu) i skopiować go do paska adresu przeglądarki WWW.

Ostrzeżenie

Jeśli przeglądarkę uruchamiamy na innym komputerze niż serwer SZARP, to musimy zamiast localhost podać adres serwera i upewnić się, że program paramd będzie przyjmował połączenia z naszego komputera.

Przeglądarka powinna wyświetlić wartość parametru, np. w postaci:
<?xml version="1.0"?>                              
<params xmlns="http://www.praterm.com.pl/ISL/params">
	<attribute name="value">16.9</attribute>
</params>
Jeśli otrzymamy komunikat, że nie można połączyć się z serwerem, należy sprawdzić czy program paramd jest odpowiednio skonfigurowany, działa i przyjmuje połączenia z naszego adresu.

Jeśli zaś otrzymamy informację, że nie znaleziono strony ("Węzeł nieznaleziony"), oznacza to że konfiguracji naszego serwera SZARP nie ma parametru o nazwie odpowiadającej ścieżce podanej w pliku termometr.isl. Musimy podać jakiś inny parametr, znalezienie go zaczynamy od wpisania w pasek adresu przeglądarki pierwszej części poprzednio podanego adresu, czyli np. http://localhost:8081/. Powinniśmy zobaczyć stronę zawierającą specjalny link Reports oraz nazwy grup parametrów dostępnych na serwerze.

Notatka: Nazwy parametrów SZARP składają się z trzech części oddzielonych dwukropkiem, z których pierwszą nazywamy zwykle grupą, a drugą jednostką. Np. w przypadku parametru Sieć:Sterownik:temperatura zewnętrzna mamy do czynienia z grupą Sieć, jednostką Sterownik i parametrem temperatura zewnętrzna. Przy podawaniu adresów dla programu paramd dwukropki zastępujemy ukośnikami.

Wybieramy grupę, jednostkę i parametr (patrz informacja wyżej), przy czym najlepiej aby parametr ten miał wartości mieszczące się w zakresie podobnym jak temperatura zewnętrzna (czyli -40 do +50), w przeciwnym razie nasz termometr będzie miał problem z wyświetleniem wartości parametru. Podmieniamy odnośnik w pliku termometr.isl na adres uzyskany w przeglądarce, nie zapominając dodać części po znaku @. W pliku znajduje się drugi odnośnik do tego samego parametru - powtarzamy szukanie isl:href i podmieniamy drugi wpis (zachowując część po znaku @). Zapisujemy zmodyfikowany plik.

Następnie uruchamiamy przeglądarkę Firefox i wpisujemy adres http://localhost:8083/isl/termometr.isl. Jeśli wszystko zrobiliśmy poprawnie, to powinniśmy zobaczyć termometr pokazujący wartość wpisanego do pliku parametru.

Po modyfikacji pliku (albo dodaniu nowego) nie jest konieczne restartowanie żadnej usługi - jedynie użycie przycisku "Odśwież" w przeglądarce.