2.4. Plik definable.cfg

Plik definable.cfg opisuje tak zwane parametry definiowalne przeglądającego (patrz Sekcja 6.1, czyli parametry których wartości mogą być przedstawiane na wykresach przez program przeglądający draw, a wyliczane są na podstawie innych parametrów zapisanych do bazy.

Plik jest wczytywany za pomocą biblioteki libpar, więc składa się z szeregu parametrów o zadanej nazwie i wartości, zgodnie opisem w rozdziale Sekcja 4.1. Linie puste i zaczynające się od znaku # są ignorowane.

Najpierw wczytywane są wartości parametrów o nazwach def_offset i def_count. Pierwszy z nich musi mieć wartość równą liczbie parametrów zdefiniowanych w pliku PTT.act (zobacz Sekcja 2.3) - czyli trzeciej liczbie w pierwszej linii tego pliku. Oznacza ona przesunięcie - indeks, od jakiego zaczynają się parametry definiowalne przeglądającego (indeks w sensie pliku PTT.act). Wartość parametru def_count oznacza ilość zdefiniowanych w pliku parametrów definiowalnych.

W kolejnych liniach dla każdego ze zdefiniowanych parametrów definiowalnych muszą znaleźć się dwie definicje. Pierwsza, o nazwie def_par_formula(X), gdzie X należy zastąpić kolejnym numerem parametru (od 1 do wartości def_count) opisuje formułę definiującą parametr. Postać formuły jest bardzo podobna do tej z pliku parcook.cfg - zobacz Sekcja 2.1. Pełen opis znajduje się w rozdziale Sekcja 6.1.

Uwaga! Jeżeli baza wykorzystuje automatyczne indeksy (a więc nie istnieją indeksy bazy CodeBase), to zamiast indeksów bazowych wykorzystywane są wirtualne indeksy parametrów, równe ich indeksom IPC. Jest to rozwiązanie tymczasowe, mające pozwolić na współprace programu draw z nowym formatem bazy danych. Zobacz też Rozdział 8.

Druga definicja dla parametru to def_par_ptt(X), gdzie X również należy zastąpić przez numer parametru. Wartością musi być opis parametru zgodny z tym w pliku PTT.act (zobacz Sekcja 2.3), tyle że pozbawiony pierwszego pola - czyli indeksu IPC, który dla parametrów definiowalnych przeglądającego nie ma sensu.

Przykładowa zawartość pliku:

def_offset=378
def_count=7
def_par_formula(1)=117 #0 N 239 #0 N + 257 #0 N +
def_par_ptt(1)=2 Qsum Sieć:Sterownik:Sumaryczna moc ciepłowni [MW];Sumaryczna
moc # (26,  3)
def_par_formula(2)=38 #0 N 94 #0 N + 218 #0 N +
def_par_ptt(2)=3 Msum Sieć:Sterownik:sumaryczna masa węgla do kotła
[t/h];Sumaryczna masa # (26,  4)
def_par_formula(3)=11 #0 N 67 #0 N + 186 #0 N +
def_par_ptt(3)=3 Vsum Sieć:Sterownik:sumaryczna objętość węgla do kotła
[m3/h];Sumaryczna objętość # (26,  5)
def_par_formula(4)=378 #10000 * 379 /
def_par_ptt(4)=3 Kmsm Sieć:Sterownik:sumaryczny stosunek energia / masa
[MWh/t];Energia/masa sum. # (26,  6)
def_par_formula(5)=378 #10000 * 380 /
def_par_ptt(5)=3 Kosm Sieć:Sterownik:sumaryczny stosunek objętość / masa
[MWh/m3];Energia/obj. sum. # (26,  7)
def_par_formula(6)=15 #750 / #1000 * #36 * #100 / #100 52 #72 * #1000 / #10 /
#2 + - #100 / /
def_par_ptt(6)=2 Wcs Kocioł 1:Sterownik:wyliczona wartość opałowa
[kJ/g];Wyliczona wart. opał. # (26,  8)
def_par_formula(7)=71 #750 / #1000 * #36 * #100 / #100 108 #72 * #1000 / #10 /
#2 + - #100 / /
def_par_ptt(7)=2 Wcs Kocioł 2:Sterownik:wyliczona wartość opałowa
[kJ/g];Wyliczona wart. opał. # (26,  9)
# A to jest komentarz.