Rozdział 2. Konfiguracja SZARP 2.1

Spis treści
2.1. Plik parcook.cfg
2.2. Pliki lineX.cfg
2.3. Plik PTT.act
2.4. Plik definable.cfg
2.5. Pliki konfiguracyjne programu draw
2.5.1. Struktura pliku ekrnxxxx.cor
2.5.2. Struktura okna
2.5.3. Struktura opisu osi
2.5.4. Struktura opisu wykresu

Notatka: Obecnie praktycznie wszystkie programy nie korzystają z opisanych w tym rozdziale plików, ale z pojedynczego pliku XML, opisanego w rozdziale Rozdział 5. Ten rozdział zostawiono dla celów archiwalnych, pomaga on też zrozumieć strukturę konfiguracji systemu.

Rozdział zawiera opis formatu plików konfiguracyjnych SZARP w wersji 2.1. Wszystkie opisywane pliki konfiguracyjne są zwykłymi plikami tekstowymi, powinny zawierać znaki końca linii w formacie uniksowym. Na długość części pól nałożone są ograniczenia, wynikające z konstrukcji wczytujących je programów. Przekroczenie tych ograniczeń może spowodować zgłoszenie błędu przez program, obcięcie wczytywanych wartości do maksymalnej długości lub błąd programu. Jako separatory pól powinny być stosowane spacje (najlepiej pojedyncze), chyba że coś innego wynika bezpośrednio z innych wymagań. Trudno określić zachowanie programów w przypadku błędnego formatu pliku. Większość (zwłaszcza starszych) programów stara się interpretować nawet błędne pliki, co może być źródłem różnego rodzaju błędów.

2.1. Plik parcook.cfg

Plik parcook.cfg zawiera informację o konfiguracji demonów linii odpowiedzialnych za komunikację ze sterownikami, oraz opis parametrów definiowalnych, wyliczanych przez program parcook. Plik jest wymagany przez każdą instalację SZARP w wersji 2.1, czytany jest przez program parcook. Wykorzystywany może być także do tworzenia identyfikatorów dla komunikacji międzyprocesowej między aplikacjami systemu.

Format pliku jest następujący:

[demony] [okres] [ekstra]
[numer] [ilość parametrów] [demon] [port komunikacyjny] ...
...
[formuły]
[formuła]
...
Opis poszczególnych pól:

Przykładowa zawartość pliku:

2 10 8
1 32  /opt/szarp/bin/rsdmn /dev/ttyX0
2 58 /opt/szarp/bin/rsdmn /dev/ttyX1
8
31 #0 #2 #7 $ #90 = # wel (Kosmonautów:Węzeł:praca automatyczna w lecie)  -
31 #1 #2 #7 $ #91 = # wel (Kosmonautów:Węzeł:praca automatyczna w zimie)  -
31 #2 #2 #7 $ #1000 * #92 = # wel (Kosmonautów:Węzeł:zawór mieszania otwarty)  Zawór upustowy otw.
31 #3 #2 #7 $ #1000 * #93 = # wel (Kosmonautów:Węzeł:zawór mieszania zamknięty)  Zawór upuztowy zam.
89 #0 #2 #7 $ #94 = # wel (Kosmonautów:WęzełCWUiCO:praca automatyczna w lecie) -
89 #1 #2 #7 $ #95 = # wel (Kosmonautów:WęzełCWUiCO:praca automatyczna w zimie) -
89 #2 #2 #7 $ #1000 * #96 = # wel (Kosmonautów:WęzełCWUiCO:zawór mieszania otwarty)  Zawór mieszania otw.
89 #3 #2 #7 $ #1000 * #97 = # wel (Kosmonautów:WęzełCWUiCO:zawór mieszania zamknięty)  Zawór mieszania zam.